DOKUMENTARNI FILMI

Serija filmov o starih Postojnčanih

Slovenec, ki je preletel stoletje

Njegova ekscelenca Grad Haasberg

Revitalizacija grajskega parka Haasberg

Nosilec: Občina Postojna

Partnerji: JUDTZ Pivka; FOTO KLUB SUŠEC Ilirska Bistrica, društvo; VRTEC Postojna; Nestko d.o.o-TV Kolut

Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 81.074,13 €

Znesek sofinanciranja: 44.145,00 €

Operacija je potekala v treh fazah in sicer: 1. faza od 1.9.2019-31.10.2020; 2.faza od 1.11.2020-31.10.2021; 3.faza od 1.11.2021-30.9.2022. V operaciji so vključeni 4 partnerji: Občina Postojna, Javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka, Nestko d.o.o., Foto klub Sušec, Ilirska Bistrica in Vrtec Postojna. Grad Haasberg je bil eden najlepših in najmogočnejših spomenikov baročne dobe v Sloveniji. 27. marca 1944 je bil grad požgan in od tedaj naprej je prepuščen propadanju, prav tako njegova okolica. Izvedba operacije bo omogočila revitalizacijo okolice grajskega poslopja, urbano opremo ter nov prireditveni in vzgojno-izobraževalni prostor, ki bo namenjen vsem prebivalcem območja LAS. Aktivnosti  v 1. fazi: izvedba čiščenja grajskega parka in vzpostavitev novega kulturno-izobraževalnega prostorja v naravi; organizacija treh dogodkov v sklopu Kino na prostem; produkcija dokumentarnega filma; izvedba foto natečaja; izvedba dveh izobraževanj; izvedba štirih delavnic; izvedba treh razstav v sklopu programa Gradovi Zelenega krasa; priprava in tisk koledarja v nakladi 20 kom. Aktivnosti v 2. in 3. fazi: letno vzdrževanje novo pridobljenega kulturno-izobraževalnega prostora v naravi. Vloga partnerjev: nosilec operacije: izvedba investicije; nakup urbane opreme in neopr. osnovna sredstva; organizacija treh dogodkov v sklopu programa Kino na prostem; organizacija treh dogodkov v sklopu programa Gradovi Zelenega krasa; tisk koledarjev v nakladi 20 kosov; organizacija dveh izobraževanj na temo varovanja okolja; izvedba letnega vzdrževanja grajskega parka. Partner št.1: Organizacija dogodka v sklopu programa Kino na prostem; organizacija dogodka v sklopu programa Gradovi Zelenega krasa. Partner št. 2: produkcija dokumentarnega filma. Partner št. 3: organizacija in izvedba fotografskega natečaja. Partner št. 4: Razvoj inovativnega programa in organizacija ter izvedba štirih delavnic v sklopu programa Pravljični gozdovi.

Ohranjanje dediščine furmanstva

Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju občine Postojna

Nosilec: Kulturno društvo kolut
Partnerji: STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset, d.o.o., Postojna, Občina Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica

Projekt je bil izveden v skladu s prijavo.

Učinki naložbe so naslednji:

1x novo delovno mesto

Nove storitve:
-1x dokumentarni film, ki celotno opisuje našo dediščino furmanstva in ima prav gotovo zgodovinsko vrednost. Film je podarjen domoznanskim oddelkom knjižnic in pripomore k ozaveščanju vseh generacij o naši zgodovini. Snemanje filma je vzpostavilo medgeneracijsko sodelovanje med starejšimi pričevalci in mladimi ustvarjalci filma, kar se bo nadaljevalo pri snemanju nadaljnjih dokumentarnih filmov in oddaj.

-1x  razširjena, kvalitetnejša in nadgrajena produkcija dokumentarnega programa v lokalni televiziji Studio Proteus, usmerjenega v ohranitev kulturne dediščine

Z nakupom snemalne opreme je Studio Proteus nadgradil možnosti za kvalitetno snemanje dokumentarnih filmov, kar prej ni bilo mogoče. Nakup nove opreme  je posledično omogočal tudi novo zaposlitev, saj se bo studio lahko polno posvetil snemanju dokumentarnih filmov in potrebuje novo moč. Iz vsakokratne nabito polne dvorane kulturnega doma v Postojni ob predvajanju filmov Dediščina furmanstva je bilo razvidno, da si javnost želi še več takšnih dokumentarnih filmov, čemur bo Studio Proteus ugodil ravno s pomočjo te operacije. Iz tega izhaja, da je bila v Postojni ustvarjena nova storitev snemanja kvalitetnih dokumentarnih filmov.

Evropska komisija

Naravna dediščina ob Veliki vodi

Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri

Nosilec: VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka

Partnerji: Kovod Postojna, d.o.o. ; JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA d.o.o.; JSKD – Območna izpostava Ilirska Bistrica; Kulturno društvo Hrušica; Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica; STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset, d.o.o., Postojna

Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 57.777,62 €

Znesek sofinanaciranja: 47.983,33 €

– Operacija Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri, bo sledila tematskemu področju varstvo okolja in ohranjanje narave dediščine. Prvi dolgoročni cilj je izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju in spodbujati ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam. Kratkoročni cilji pa so: širšo javnost ozavestiti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo hkrati bomo ozaveščali, promovirati in ohranjati tradicijo učinkovite rabe naravnih virov.

– Operacija dodatno prispeva  k tematskemu področju ustvarjanju novih delovnih mest, saj se bo v sklopu operacije vzpostavilo partnerstvo, ki bo vključevalo javni, zasebni in nevladni sektor. Partnerji prihajajo iz vseh občin obomočja LAS, med njimi se bodo oblikovale nove sinergije, ki bodo omogočale boljše pogoje za varovanje okolja ter možnosti oblikovanja novih delovnih mest. S projektom bomo prispevali tudi k tematskemu področju razvoj osnovnih storitev, sledili bomo cilju: ustvariti pogoje za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju – v sklopu projekta bodo nastali novi produkti (o varovanju in ohranjanju okolja – razstava, filma, delavnice) in program (didaktični program o odgovorni uporabi vode za ranljive skupine), ki podpirajo kakovostnejše življenje na podeželju.

Za dosego navedenih ciljev bomo izvedli sledeče aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju vseh treh občin LAS:

– Priprava in predstavitev etnografske razstava o tradicionalnih obrteh (mlinarstvu, pletarstvu, peki kruha po starem, čevljarstvu …) ter o vodi in njeni moči med Snežnikom in Nanosom v Pivki, Postojni in Ilirski Bistrici (3x), dodatno bo razstava na ogled postavljena (2x) v domovih za starejše občane.

– Priprava, predstavitve in distribucija dveh filmov Voda in njena moč ter filma Naravna dediščina vzdolž Notranjske reke. Filma se bosta za čas trajanja projekta predvajala na lokalnih TV postajah v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna najmanj 12x, v zamejstvu 2X, dogovor o predstavitvi filmov poteka s TV Slovenija.

– Izdelava didaktičnega programa za ranljive skupine, v sklopu katerega bomo ranljive skupine ozaveščali o trajnostnem in odgovornem ravnanju z vodo.

– Priprava in Izvedba delavnic (5x) o pomembnosti trajnostnega in odgovornega ravnanja z vodo, za ranljive skupine (mlade, starostnike):  na treh različnih šolah ter v dveh domovih za starostnike na območju LAS.

Na ta način želimo izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju in spodbujati odgovorno ravnanje prebivalcev območja LAS z naravnimi viri in okoljem širše.

Rezultati projekta:

– Z etnografsko razstavo o tradicionalnih obrteh ter o vodi in njeni moči  (5 predstavitev na območju treh občin LAS-a) bomo javnost ozavestili o bogastvu naše kulturne dediščine, ki je skozi stoletja oblikovala in ohranjala kulturno krajino našega prostora. Dodatno bomo predstavili različne oblike vode in njeno rabo ter pomembnost vloge vode v življenju človeka. Z razstavo bomo ozaveščali o preudarni rabi  naravnih virov ter ts tem  prispevali k zmanjševanju podnebnih sprememb. Dogodki bodo namenjeni širši in zainteresirani javnosti. Poleg tega bo razstava dvakrat postavljena na ogled v domovih starostnikov v ilirki Bistrici in Postojni. Razstavo bomo dali na posodo tudi ostalim institucijam v regiji (npr. knjižnice, ljudske univerze …), če bodo izkazale interes. Pričakujemo 100 udeležencev razstave.

– Izdelana dva dokumentarna filma Naravna dediščina vzdolž Notranjske Reke ter Voda in njena moč, ki bosta prezentirala naravno dediščino, predstavljala uporabo in skrb za vodo nekoč in danes, ozaveščala o pomembnosti spoštljivega ravnanja z naravnimi viri. Širši javnosti bosta filma na ogled na lokalnih TV postajah, na LAS območju (12 predvajanj), v zamejstvu (2 predvajanji) ter internetu, dogovori potekajo tudi s TV Slovenija. Skupaj si bo filma ogledalo 80.000 gledalcev.

– Pripravljen didaktični program (1x) za ranljive skupine, v sklopu katerega bomo ranljive skupine ozaveščali o trajnostnem in odgovornem ravnanju z vodo. Program bo uporabne tudi po zaključku projekta.

– Izvedene delavnice o pomembnosti trajnostnega in odgovornega ravnanja z vodo, za ranljive skupine na treh različnih šolah ter v dveh domovih za starostnike na območju LAS. Prebivalcem želimo prikazati, da lahko naše vedenje in vsakodnevne navade veliko prispevajo k čistemu okolju in naši pitni vodi, zato je vsak vložen trud na področju izobraževanja in ozaveščanja še kako smiseln. Skupaj bo delavnice obiskalo najmanj 45 udeležencev.

– Vzpostavljeno partnerstvo med razvojnimi partnerji – sodelovanje zasebnega, javnega in nevladnega sektorje s ciljem izboljšanja okolja, posredno iskanje sinergij z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

– Najmanj devet objav o aktivnostih in rezultatih operacije v medijih.

Aktivnosti izvedene v sklopu projekta bodo inovativne, saj produkti s tovrstno konkretno vsebino v našem okolju še niso bili oblikovani, predstavljeni.  Spodbujale bodo odgovorno ravnanje do okolja, učinkovito rabo naravnih lokalnih virov, opozarjale na podnebne spremembe ter poleg tega ohranjala bogata tradicionalna znanja našega prostora, ki so lahko priložnost za nove podjetniške idej ter razvoj malega gospodarstva.

Rezultati bodo namenjeni širši javnosti,  del rezultatov projekta bodo deležne tudi ranljive skupine – starejši.  Rezultati bodo dostopni tudi po zaključku projekta.

Evropska komisija